با سفارش دهی آنلاین از ۵ درصد تخفیف ویژه قالیشویی آوا بهره مند شوید.

شماره های تماس قالیشویی آوا برای کلیه مناطق شهر مشهد

منطقه بلوار امامت وبلوار جلال ال احمد وبلوار سیدرضی و دانش اموز ودانشجو ودندانپزشکان و فارغ التحصیلان و دندانپزشکان تا انتهای بلوار وکیل ابادو…

۰۵۱۳۶۰۹۹۰۳۰

منطقه بلوار سجاد وخیام و بزرگمهر وبهارستان ودستغیب وملک اباد و بلوار ازادی و وفرامرز عباسی وجانباز وساجدی ومهدی وثمانه وبلوارفردوسی و…

۰۵۱۳۶۰۷۳۸۰۸

خیام شمالی و توس وخین عرب وشهرک قدس و کوی امیر وفدک وولیعصرو….

۰۵۱۳۷۵۹۷۰۳۰

بلوار ابوطالب وعبدالمطلب وشفا و موسوی قوچانی وهدایت ومطهری وقره نی ومجد و کاشانی وکاوه وکشوری وشهید استکی و عبادی و خواجه ربیع وبهمن وایثارگران و…

۰۵۱۳۷۲۴۱۹۳۳

خسروی نوودانشگاه وفلکه ابوخیابان تهران واطراف حرم و چهارراه شهدا و میدان شهدا ومقدم و خیبان ازادی و اخوند خراسانی و خیابان بهار وچهارراه لشکر و…

۰۵۱۳۲۲۴۳۱۶

خیابان امام خمینی وامام رضا(ع)وکوشش وتقی ابادو خیابان بهار وسردادور و خرمشهر و دانشگاه وفلکه سراب و خیابان مدرس و وشیرازی و چهارراه شهدا ومیدان شهدا و جمهوری اسلامی و گاراژدارها و کوشش و نخریسی و….

۰۵۱۳۸۵۴۶۷۹۸

مصلی و سیدی و چمن وعنصری وسرخس و۲۲ بهمن و رستمی ومیرزا کوچک خان وولایت و ۱۷ شهریور ووحدت و پروین اعتصامی و شیرودی و شهرک بهشتی و ساختمان و مصطفی خمینی و شهرک شیرین و….

۰۵۱۳۳۶۸۱۸۹۸

احمد اباد وکوهسنگی ونامجو و بهشتی و فلسطین و راهنمایی و کفایی وپاستور و قائم و سازمان اب و ابن سینا و سراه ادبیات وابکوه وسناباد و سلمان فارسی وچمران و پاسداران و ……

۰۵۱۳۸۴۱۴۹۵۲

بلوار پیروزی و ۸شهریور و هاشمیه و ۷تیر و هنرستان و حافظ و صارمی و سرافرازان و لادن و صیادشیرازی و کوثر وشهرک طالقانی و بلوار تلویزیون و ابادگران و….

۰۵۱۳۸۷۱۶۰۰۱

طلاب وطباطبایی و رسالت و گاز ومسلم و طبرسی  اول و پور طرقی و امت و مجلسی و میرزا کوچک  و علیمردانی و مفتح و ….

۰۵۱۳۲۷۹۴۱۲۸

۵تن و طبرسی شمالی و گلشهر و میثم شمالی ومحراب حسینی و شیخ طوسی و التیمور و خطیب و ….

۰۵۱۳۲۱۲۱۱۲۲